Privacyverklaring

In deze verklaring informeer ik u over welke gegevens ik van u vastleg en waarom ik deze opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe. 
Het gebruik van de gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit reglement. En is van toepassing op de diensten van Vitaal Natuurlijk, uitgevoerd door Mirjam de Ridder.
Bij de intake ontvangt u van mij deze privacyverklaring, met het verzoek deze door te lezen en te ondertekenen
 
Artikel 1: Begripsbepalingen.
 
In dit reglement wordt verstaan onder:
Registratie: de administratie van Vitaal Natuurlijk inzake vitaaltrajecten, groepsworkout, training en coaching op het gebied van vitaliteit.
Cliënt: de natuurlijke persoon die zich heeft gewend tot Vitaal Natuurlijk met het
verzoek voor een vitaaltraject, groepsworkout, training of coachtraject.
 
Artikel 2: Doel van de registratie
 
Het doel van de registratie is te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doelstellingen van een training en/of coachingstraject, welke uitgevoerd wordt door Mirjam de Ridder van Vitaal Natuurlijk in samenwerking met de cliënt.
Er worden geen gegevens in de registratie opgenomen voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.
 
Artikel 3. Opgenomen gegevens.
 
Vitaal Natuurlijk verwerkt de gegevens ten behoeve voor factureren en wettelijke benodigde gegevens zoals: naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, verzekering en verzekeringnummer.
Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren komen en van belang (kunnen) zijn in het kader van het behalen van de doelstellingen. Dit kunnen ook gegevens zijn over mogelijke (medische) beperkingen of informatie over levensstijl.
Deze gegevens kunnen gedurende het begeleidingstraject worden aangevuld met een voor de cliënt ontwikkeld begeleidingsplan. Dit plan omvat alle activiteiten en producten die voor de cliënt zullen worden ingezet, alsmede de behaalde resultaten
 
Artikel 4: Verwijdering en vernietiging persoonlijke gegevens.
 
Persoonsgegevens worden uit de registers verwijderd, zodra de aanwezigheid niet langer noodzakelijk is voor het doel van de wettelijke bewaartermijn van (niet medische) cliëntgegevens. Deze is 5 jaar na afsluiting van de begeleiding.
 
* In bepaalde uitzonderingsgevallen, geldt wettelijk gezien een andere bewaartermijn, bijvoorbeeld bij fiscale gegevens, zoals bij facturatie.
Verwijderde persoonsgegevens worden, indien bewaring noodzakelijk is, gearchiveerd in een afzonderlijke registratie met een bewaringstermijn van 7 jaar.
 
Artikel 5: Toegang tot de registratie.
 
Vitaal Natuurlijk wijst de cliënt op het feit dat hij of zij wordt opgenomen in haar registratie. De cliënt heeft het recht om zijn geregistreerde gegevens in te zien.
Vitaal Natuurlijk kan alleen persoonsgegevens verstrekken aan derden, uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Persoonsgegevens zijn voor derden toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren en voortzetten.
Ook bij gewichtige belangen van anderen die zwaarder wegen dan die van cliënt zoals: inspectie, controle en toezicht vanwege overheidsorganen of andere organen met een publiekrechtelijke taak of op grond van een wettelijke verplichting, kunnen deze gegevens worden verstrekt.
 
Artikel 6: Correctierecht.
 
Indien een cliënt wijziging of aanvulling verlangt van hem of haar betreffende gegevens in de registratie, dient hij/zij hiertoe een schriftelijk verzoek in bij Vitaal Natuurlijk. Laatstgenoemde draagt zorg dat deze wijziging zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
 
Artikel 7. Klachten
 
Indien de cliënt van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, dient hij/zij zich schriftelijk te wenden tot Vitaal Natuurlijk.
Tevens is de klachtenprocedure van de beroepsvereniging van BGN van toepassing
 
Artikel 8. Looptijd en inwerkingtreding.
 
Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie. Dit reglement is in werking getreden per 25 mei 2018 en is bijlage bij de inschrijving van het Vitaaltraject, groepsworkout, training en coaching.